top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN ATELIER V

Vestiging

Atelier V is gevestigd in de Europalaan 79, 2620 Hemiksem en ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen (KBO) onder het nummer 0787 475 395 en wordt wettelijk vertegenwoordigd door Verginia Peperstraete.

Toepassing

Atelier V is een ontwerpbureau dat diensten stelt binnen de grafische sector (zoals totaalconcepten voor geboorte & huwelijk & branding voor uw bedrijf), artistieke sector, fotografische sector, sociale media, consultancy en interieurarchitectuur. 

Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Atelier V, ongeacht strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het openen, downloaden, gebruiken of bestellen van onze producten, of u zich nu wel of niet als lid registreert, erkent de klant de algemene voorwaarden van Atelier V te aanvaarden.

De algemene voorwaarden van Atelier V zijn onderhevig aan wijzigingen, zonder dat Atelier V de klant hierover uitdrukkelijk in kennis dient te stellen. De meest accurate versie van de algemene voorwaarden is steeds op deze webpagina terug te vinden.

Orders

Alle aanbiedingen en offertes van Atelier V zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. Offertes blijven geldig tot 30 kalenderdagen na offertedatum tenzij anders vermeld.

Al onze prijzen zijn exclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de 15 dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt aan Atelier V. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten en/of mondelinge akkoorden.

De offerte is niet deelbaar en kan bijgevolg niet opgesplitst worden tenzij anders vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Atelier V niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

De bestelling wordt uitgevoerd vanaf ontvangst van het voorschot, tenzij nadrukkelijk anders vermeld in de offerte. Het bedrag van het voorschot staat steeds vermeld in de offerte.

In de overeenkomst staat steeds hoeveel verbeterrondes bij de prijs inbegrepen zijn.

Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten.

Getekende offertes kunnen gevoelig zijn aan prijsstijgingen. In het geval van een prijsstijging zal Atelier V de klant hiervan op de hoogte brengen. In geval van een prijsstijging die meer dan 25% van de eerst getekende offerte verschilt, heeft de klant het recht de opdracht kostenloos te annuleren, mits nog geen werkzaamheden door Atelier V zijn uitgevoerd en dit uitsluitend op schriftelijke wijze. Indien Atelier V reeds creatieve werkzaamheden heeft uitgevoerd en de klant de opdracht alsnog wenst te annuleren, blijft de klant de 30% voorschot schuldig.

Prijzen

Alle prijzen op de website zijn inclusief BTW en exclusief andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Atelier V zijn onder voorbehoud van typfouten. Indien er onverwachte verzendkosten in verband met levering van producten bijkomen, is Atelier V gerechtigd deze in rekening te brengen naar de klant.

Annulering

De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang Atelier V de werkzaamheden nog niet heeft aangevat en mits betaling van een schadevergoeding van 15% van de overeengekomen prijs.

Levering

De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt Atelier V niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering noch op ontbinding van de overeenkomst.

Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, afspraken over (tussentijdse) deadlines worden van tevoren schriftelijk afgesproken in overeenkomst, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, documenten, originelen, beelden (tijdig) over te maken en de verbeterde proeven (tijdig) te aanvaarden, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst. De klant draagt er dan ook zorg voor dat alle gegevens, waarvan Flubdup aangeeft dat ze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig worden aangeleverd.

Betaling

Tenzij anders overeengekomen (schriftelijk vermeld in de overeenkomst) dient de klant bij elke bestelling een voorschot te betalen van 30% van het factuurbedrag. Na goedkeuring van ontwikkelde product(en) en / of dienst(en) is de klant 70% van het factuurbedrag verschuldigd. Overdracht van originele bestanden, drukklare bestanden, illustraties, beeldmateriaal,… kunnen pas plaatsvinden nadat de klant de volledige som van overeenkomst betaald heeft. Deze bestanden worden, tenzij anders overeengekomen in de overeenkomst, overgedragen via Wetransfer (informatie op https://wetransfer.com/about).

Alle DTP materiaal of externe drukbestellingen worden pas besteld bij de drukkerij en/of externe partner van zodra het volledige factuurbedrag voldaan is.

Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van Atelier V (vermeld op alle facturen). Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen.

Nadat de klant het geleverde product of dienst heeft goedgekeurd worden verdere veranderingen aan het product of dienst niet meer kosteloos uitgevoerd.

Indien de klant niet overgaat tot betaling binnen 7 dagen na ontvangst van een aanmaning hiertoe, is de klant aan Atelier V een nalatigheidsintrest verschuldigd van 12% per jaar en een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, vanaf de datum van aanmaning tot aan de volledige betaling. Per aanmaning zal een administratieve kost van € 27,5 aangerekend worden.

Atelier V behoudt zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar. De klant mag in dat geval de door Atelier V gemaakte creaties niet gebruiken. Tevens vervallen alle toegestane kortingen bij het niet respecteren van deze algemene verkoopsvoorwaarden.

Projecten die on hold zijn gezet door de klant geven geen aanleiding tot schorsing van betaling. Voor projecten die langer dan 6 weken gepauzeerd worden, wordt er een restart fee aangerekend à rato van de tijd die nodig is om het project terug op te starten.

Atelier V is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen en/of de toegang tot de diensten geheel of gedeeltelijk en al dan niet tijdelijk te blokkeren, indien de klant één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de klant aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of schadevergoeding. Atelier V zal in elk geval de klant hiervan op de hoogte stellen. Verder is Atelier V gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen in het geval de klant in staat van faillissement is verklaard, de klant een gerechtelijk akkoord heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen de klant in staking van betaling verkeert.

Klachten

Elke klacht dient per gemotiveerde aangetekende brief aan Atelier V te worden bezorgd binnen een termijn van 8 dagen. Voor klachten of betwistingen met betrekking tot de geleverde diensten vangt de termijn aan daags na levering. Met betrekking tot de factuur begint de termijn op de factuurdatum. Bij gebreke aan tijdig protest zijn de diensten/facturen definitief aanvaard en is betaling verschuldigd.

Aansprakelijkheid

Atelier V verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van Atelier V zijn middelenverbintenissen.

Atelier V is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant.

Atelier V kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. Atelier V zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van Atelier V of een aangestelde.

Atelier V is op geen enkele manier aansprakelijk voor de inhoud van de door de klant aangeleverde materialen (inclusief beeldmateriaal), evenals voor de inhoud die de klant zelf op haar systemen (bij bijvoorbeeld website) plaatst. De klant dient zich ervan te vergewissen dat het aangeleverde materiaal geen inbreuk vormt op enige intellectuele eigendomsrechten of wettelijke bepalingen.

De aansprakelijkheid van Atelier V met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten, naar keuze van Atelier V. De totale aansprakelijkheid van Atelier V, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan Atelier V werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Atelier V het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, verleent de klant Atelier V recht gebruik te maken van mogelijks confidentiële informatie binnen de bedrijfscultuur van de klant en dit enkel gedurende de duur van de overeenkomst.

Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt Atelier V geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle door Atelier V verstrekte producten en diensten mogen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Atelier V niet worden bewerkt of verwerkt in andere (online) drukwerken, websites… dan de (online) drukwerken, website… waarvoor de producten en diensten oorspronkelijk geleverd zijn. Indien de ontwerpen voor andere opdrachten en doeleinden gebruikt dienen te worden, anders dan beschreven in de offerte, dient er altijd met Atelier V contact opgenomen te worden om een nieuwe overeenkomst hieromtrent af te sluiten. 

De door Atelier V verstrekte ideeën, concepten, (proef)-ontwerpen, beeldmaterialen… blijven eigendom van Atelier V.

Atelier V behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Gegevens (teksten, foto’s, illustraties…) die door de klant zijn aangeleverd, worden geacht in regel te zijn met de geldende wetten op het auteursrecht en de overige intellectuele eigendomsrechten. Atelier V is niet aansprakelijk wegens schending van octrooien, licentie of andere rechten van derden door het gebruik van gegevens, welke haar door of vanwege de klant ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt. De klant dient zelf te onderzoeken naar het bestaan van deze rechten, waaronder octrooirechten, merkrechten, tekening- of modelrechten, auteursrechten, portretrechten… van derden.

Indien bij het vormgeven van drukwerken… gebruik gemaakt wordt van foto’s of tekeningen die niet door de klant werden aangeleverd, maar door Atelier V werden gehaald van een website die online foto’s en illustraties ter beschikking stelt al dan niet tegen betaling, dan is de gebruikslicentie die de klant op deze foto’s en tekeningen verkrijgt, afhankelijk van de voorwaarden, bepaald op de website van deze online bibliotheek. In de regel zal deze gebruikslicentie niet exclusief zijn. Atelier V verstrekt geen enkele garantie met betrekking tot deze foto’s en illustraties.

​De eigendom van de bron bestanden van een door Atelier V ontwikkeld product of creatie blijft te allen tijde eigendom van Atelier V en zal niet worden aangeleverd , noch tegen een afkoopsom.

Bij alle geleverde illustraties / cartoons / fotografisch beeldmateriaal genomen door Atelier V

a) de naam-handtekening (bp) van de illustrator staat steeds op ieder gemaakt exemplaar.

b) mits anders afgesproken, blijft het auteursrecht van illustraties / cartoons en het beeldmateriaal bij de illustrator.

c) mocht de opdrachtgever de illustraties / cartoons / fotografisch beeldmateriaal vaker willen gebruiken, in bijvoorbeeld een herdruk of in extra materiaal, of willen verkopen naar bijvoorbeeld het buitenland, dan wordt hierover eerst contact opgenomen met Atelier V en kunnen er vergoedingen voor afgesproken worden.

d) indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen blijven de papieren illustraties / cartoons / fotografisch beeldmateriaal eigendom van de illustrator.

Grafisch werk of enig andere vorm van artistiek werk kan te allen tijde gebruik voor promotionele doeleinden van Atelier V. Bij fotografisch beeldmateriaal stemt de klant er uitdrukkelijk mee in dat alle genomen beelden die vallen onder het portretrecht mogen worden bewerkt, gemanipuleerd en gebruikt worden voor eender welke doeleinden en doet de klant afzage van zijn of haar portretrecht door dit over te heven aan Atelier V. Atelier V kan vervolgens deze beelden gebruiken voor eender welke mogelijke doeleinden.

Beëindiging 
overeenkomst

Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft Atelier V het recht om ofwel (1) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (2) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van één of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.

Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door Atelier V verleende diensten betalen, alsook de kosten die Atelier V moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat Atelier V nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor Atelier V. Bovendien behoudt Atelier V het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.

Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Geheimhoudingsplicht

Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Niet exclusiviteit

Het staat Atelier V vrij om aan concurrenten van de opdrachtgever diensten te leveren.

Referentie

De klant gaat ermee akkoord dat de door Atelier V voor de klant ontwikkelde producten worden opgenomen in het referentieportfolio van Atelier V en mogen gebruikt worden als promotiemateriaal en deze o.m. te publiceren op de website of op sociale media, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt verzocht door de klant.

Overmacht

Overmacht situaties zoals bijvoorbeeld stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover Atelier V geen controle heeft, bevrijden Atelier V, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Wanneer in bovenstaande situatie geconcludeerd wordt dat het niet meer mogelijk is de verbintenissen redelijkerwijs na te komen, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Atelier V tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

Nietigheid

Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen Atelier V en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van Atelier V. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/ of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door een bevoegde rechtbank te Antwerpen.

bottom of page